Logo header

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden “Juf-rouw”

 

Inleiding
In deze algemene voorwaarden lees je de regels voor onze samenwerking bij individuele coaching of team coaching bij bedrijven.

Heb je er vragen over? Stel ze gerust via nora@juf-rouw.nl

  1. Wie is wie? 

Als je in deze algemene voorwaarden ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoel ik jou als opdrachtgever of jou als coachee.

Lees je ‘Juf-rouw’, ‘ik’ ‘mijn’ dan bedoel ik “Juf-rouw‘’ ingeschreven onder Kamer van Koophandel numme 83110372 en gevestigd aan de Waterschapsweg 19, 2911 CR Nieuwerkerk aan den IJssel

2. Algemene voorwaarden – geldigheid en andere afspraken

Wanneer gelden de algemene voorwaarden?
De algemene voorwaarden horen bij elke coaching sessie. Als je akkoord geeft op de offerte of een opdracht voor individuele coaching, team coaching of workshop, dan ga je akkoord dat deze voorwaarden hierop van toepassing zijn.

Wat gebeurt er als een bepaald onderdeel niet geldig is? 
Is een bepaald onderdeel van deze algemene voorwaarden niet meer geldig? Bijvoorbeeld doordat de wet is veranderd, dan blijft de rest van de voorwaarden wel geldig. We overleggen samen hoe we tot een nieuwe afspraak komen en zoeken hierbij aansluiting bij het doel en de strekking van de algemene voorwaarden.

Kan je ook andere afspraken maken? 

Als je andere afspraken wilt maken, geef dit dan bij mij aan. De door jou gewenste afspraken zijn pas geldig als deze afwijkende afspraken schriftelijk of per e-mail zijn vastgelegd.

3.  Individuele coaching/team coaching

Hoe wordt een coaching traject opgestart? 

Ik werk met een vrijblijvende intake om elkaar goed te leren kennen en de coach vraag te formuleren. We beoordelen ook of we samen een coaching traject aan willen gaan. Als dit het geval is, plannen we de eerste coaching sessie in dan wel individueel dan wel een team coaching sessie.

 Welke regels gelden voor het verzetten van een afspraak

Omdat ik tijd voor je reserveer voor een coaching sessie, maken we de volgende afspraken voor het verplaatsen of afzeggen van coaching sessies/afspraken:

  1. Tot 24 uur voor de sessie is het afzeggen kosteloos en maken we samen een andere afspraak voor een sessie;
  2. Als je de afspraak in minder dan 24 van tevoren afzegt of niet komt dan wordt de sessie in rekening gebracht.

4. Wat kan je wel en niet van mij verwachten? 

Kwaliteit de coaching sessies
Ik zorg ervoor dat de coaching sessies voldoen aan de kwaliteit en eisen die aan een coach gesteld worden en bijdragen aan jouw coaching vraag. Ik kan echter geen resultaten beloven. Het succes van de coaching sessie is namelijk mede afhankelijk van jouw actieve bijdrage en inzet tijdens de sessies.

Ik ben geen therapeut. Een traject bij mij kan niet gezien worden als vervanging van therapie. Als het nodig is, adviseer ik je de zorg van een therapeut of andere zorgprofessional.

Vertrouwelijkheid

Ik ga vertrouwelijk om met de door jou gedeelde informatie tijdens de coaching sessies en ik deel die informatie niet met derden. Ik doe dit alleen als we hiertoe wettelijk worden verplicht

Privacy

Hoe ik met je privacy omga, lees je in mijn privacyverklaring.

5. Facturering en betalen

Hoe en wanneer wordt gefactureerd?

Een coaching sessie wordt na iedere sessie gefactureerd per e-mail.

Wat is de betalingstermijn? 

De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen.

Wat als je te laat betaalt? 

Als je te laat betaalt, kan ik de wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen.

6. Wat doen we als je een klacht hebt, je mij aansprakelijk wilt stellen, of een (dreigend) conflict is? 

Het heeft mijn voorkeur eventuele klachten of conflicten op een constructieve wijze op te lossen. Ik hoor graag zo spoedig mogelijk je feedback, zodat we samen naar en oplossing kunnen kijken.

Als je mij aansprakelijk wilt stellen, dan ontvang ik graag een schriftelijk een bericht van je (ingebrekestelling), waarin je goed onderbouwt en met voorbeelden aangeeft waarom je ontevreden bent, of de reden dat je mij aansprakelijk wilt stellen en waarvoor.

In het bericht vraag ik jou om mij een redelijke termijn geven om te reageren, eventuele verplichtingen alsnog na te komen en/of eventuele fouten te herstellen, en/of schade te beperken of helemaal te verhelpen.

Ik ben aangesloten bij zorg voor zzp . Die zal als we er niet uitkomen de klacht verder behandelen.

Als je mij aansprakelijk stelt, dan gelden ook de onderstaande regels:

Als ik aansprakelijk ben voor schade die bijvoorbeeld ontstaat door het niet nakomen van onze verplichtingen uit de overeenkomst, of op een andere manier, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw.

Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet als de aansprakelijkheid komt door onze opzet of bewuste roekeloosheid. Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid of bij vroegtijdige beëindiging.

7. Afsluiting

Hopelijk zijn de algemene voorwaarden begrijpelijk. Als je toch nog vragen hebt, dan hoor ik ze graag, anders ga ik ervan uit dat je akkoord gaat met de voorwaarden.

Versie 1.0. Deze versie is voor het laatst gewijzigd op 8 februari 2023.